top of page

MIN FORSKNING

Som forskare ligger mitt huvudsakliga yrkesfokus på att utforska och förstå planetär funktionalitet, från det yttersta lagret av deras yta till deras obegripliga djup, som sträcker sig från deras tumultuösa bildningstid till deras gradvisa nedbrytning. Mitt tvärvetenskapliga fokus fördjupar sig i fysiken och kemin hos planetära mineral, såsom silikater, oxid, och metalliska legeringar, stödd av experiment och termodynamik. Målet med min forskning är att reproducera de hårda miljöförhållandena som finns på dessa himlakroppar inom ramen för en laboratorieinställning, vilket gör att egenskaperna hos materialet kan studeras in situ. För att uppnå detta använder jag banbrytande teknologier som diamantstädceller tillsammans med laseruppvärmning eller kraftfulla kryostater. Under loppet av min karriär har jag genomfört omfattande forskning om de viktigaste mineralen i djupet på jord och mars, samt vatten och en mängd tekniska material.

Bild2.png

Jag är en utbildad professionell med en mastergrad i jordvetenskap, specialiserad på mineralogi och geokemi, samt en doktorsexamen i planetär vetenskap. Min forskning har fokuserat på att besvara de viktigaste geologiska frågorna kring Nakhliterna, en grupp marsiska meteoriter som är cirka 1,3 miljarder år gamla. Genom mitt arbete har jag uppnått en djup förståelse för de magmatiska processerna som bidrog till deras bildning, liksom karaktären av akviferen som nyligen cirkulerade genom den grunda berggrunden på Mars.

Min expertis på detta område återspeglas i de avancerade metoderna jag har använt, inklusive manuell väteextraktion genom reduktion över krom och mätning av vattenförekomster och isotopsignaturer på både sekundära och primära mineraler genom användning av en dynamisk dubbelinlopps-IRMS. Dessa tekniker har möjliggjort för mig att generera en robust dataset som har integrerats med information som samlats in från marsrovers och landare för att bygga en omfattande modell av utvecklingen av den marsiska hydrosfären.
Genom mitt arbete har jag utvecklat förutsägelser som är mycket relevanta för framtida utforskningsansträngningar på Mars. Min professionella stil präglas av en rigorös uppmärksamhet på detaljer, ett oföränderligt åtagande för vetenskaplig integritet och en djup passion för att främja vår förståelse av planetär geologi och bortom.

Bild8.png

Som forskare ligger mitt nuvarande fokusområde på att utforska fundamentala egenskaper som är inneboende i naturliga material när de utsätts för varierande trycknivåer. Konkret använder jag diamond anvil cell som ett undersökningsverktyg, med en speciell betoning på att observera utvecklingen av dessa egenskaper när experimentella förhållanden blir alltmer krävande. Mina fokusområden inkluderar, men är inte begränsade till, kristallstyrka, elastiska moduli, vibrerande egenskaper, elektroniska egenskaper samt termisk och elektrisk ledningsförmåga.

Hörnstenen i min forskning är grundad på en strukturanalys. Här utnyttjar jag avancerade röntgendiffraktionsmetoder på ledande synkrotronanläggningar för att fastställa kristallstrukturer och stabilitetsfält i kritiska mineraler och därmed skapa fasdiagram. Därefter studerar jag hur dessa rön kan användas för att förbättra vår förståelse för jordens system, där extrema tryck och temperaturer har spelat en avgörande roll.

Med ett åtagande för att driva vetenskapliga framsteg, är mitt syfte att avslöja nya insikter i naturliga material och deras svar på tryck, med det ultimata målet att förbättra vår förståelse av vår fysiska omgivning.

Bild20.png

Under min yrkeskarriär har jag haft möjligheten att arbeta med ett brett spektrum av spännande forskningsprojekt, där jag har utforskat mysterierna på planeten Jorden mer ingående. En av mina tidigaste postdoktorala positioner var som en del av NERC-finansierade Deep Volatile Consortium, som fokuserade på att forska kring flyktiga föreningar som cirkulerar i djupa jordlager. Vårt forskningsmål var att bättre förstå hur Jorden utvecklades och upprätthöll en beboelig exosfär. För att uppnå detta använde jag simuleringsförsök inom diamantcellen, Raman-spektroskopi, röntgendiffraktion på synkrotronanläggningar och termodynamisk modellering.

Under min forskning har jag undersökt uppdelningen av H2O i en djup magmahav under kärnformation, med en direkt påverkan på bildningen av en proto-atmosfär och den långsiktiga cirkulationen av väte inom djupet av Jorden. Jag har även genomfört omfattande forskning kring effekterna av förorenande element, som kol, kväve, svavel och kisel, på strukturen och fasstabiliteten hos metalliskt järn, samt termoelastiska egenskaper under högtryckstillstånd. Resultaten av dessa experiment har hjälpt till att ytterligare fördjupa vår förståelse för de lätta elementen som finns i Jordens kärna.

Min professionella resa har präglats av möjligheter att bidra till nyskapande forskning inom området för jordvetenskap. Jag fortsätter att vara engagerad i att utforska nya forskningsvägar, få djupare insikter i Jordens mysterier och dela med mig av min kunskap och expertis inom den vetenskapliga gemenskapen.

Bild4.png

Den termodynamiska variabeln tryck är känd för att ha en betydande påverkan på materialegenskaperna. Faktum är att extrema tryck kan avslöja komplexa atomära strukturer och oväntade fysiska fenomen som inte observeras under omgivningsförhållanden. Som en postdoktorand är jag för närvarande engagerad i den funktionella kvasikristallforskningsprojektet i Sverige, som stöds av Knut och Alice Wallenberg-stiftelsen (KAW). Detta projekt fokuserar på de komplexa intermetalliska legeringarna som kallas för kvasikristaller, som består av icosahedral symmeterikluster som saknar tredimensionell periodicitet. Följaktligen påverkas inte de elektroniska och fononiska egenskaperna av dessa strukturer av periodisk potential, vilket ger unika fysiska egenskaper, såsom nya elektroniska egenskaper. Min roll i detta projekt är att använda ett tryckbaserat tillvägagångssätt för att undersöka de fundamentala sambanden mellan aperiodiska atomära strukturer och atypiska elektroniska egenskaper hos kvasikristaller.

Bild5.png

Syntesen av nya material med teknologiskt värdefulla egenskaper är ett område av betydande intresse för högtrycks experimentell forskning. Ett annat område av forskning som jag särskilt finner lockande är undersökningen av varför vissa termoelektriska material, inklusive kvasidekaler, visar enastående förbättringar av sina egenskaper vid högt tryck. Denna forskning har potential att leda till skapandet av mer effektiva och högpresterande termoelektriska material. Användningen av kvasidekaler är för närvarande i sin linda, och som sådan skulle tillämpningen av ökad teknisk sofistikering, som tillämpning av tryck, kunna avslöja oväntade möjligheter till utveckling i framtiden. Att få en omfattande förståelse för bildningsmekanismerna och stabiliseringen av kvasidekaler är det första avgörande steget för att dra nytta av deras unika egenskaper för önskade resultat.

Det är värt att notera att naturliga kvasidekaler representerar den renaste manifestationen av kvasisymmetrisk materia som någonsin har observerats. Signifikativt påverkas dessa material inte av phasoner, som är kvasipartiklar som orsakar förvrängningar av kristallstrukturen hos laboratorieframställda kvasidekaler. Att få lära sig mer om processerna som har underlättat bildningen och stabiliseringen av perfekta, naturligt förekommande kvasidekaler i rymden skulle kunna hjälpa till att överbrygga en betydande klyfta i vår förståelse av fast tillstånds fysik.

Picture2.png
bottom of page